Velkommen til vårt bryllup

Agnete & Jun

05. september 2020 • Nordre Skøyen Hovedgård
-20 dager igjen!

Info

Bordkart, program og meny


Bla helt ned, eller besøk vår instagram: https://www.instagram.com/jugnetewedding/


Location


Adresse / Address : Nordre Skøyen Hovedgård, Peter Aas vei 17, 0667, Oslo.

Tid / Time : 13:00 - 02:00. OBS: Vielsen begynner kl. 13:00, så det er lurt å være på plass i god tid. / Attention: The wedding ceremony starts at 13:00, so it is wise to be in place well in advance.

Anbefalt transport / Recommended transport : Hellerud T-banestasjon via Ruter linje 2 eller 3, ca fem min gåing. Det er også svært enkel fremkommelighet med taxi og bil. / Hellerud metro station by Ruter line 2 or 3. It is also very easy to travel by taxi or car. 

For barna / For the children : Fotballer, badminton-utstyr, tennis-utstyr, hoppetau og rockeringer ligger ved inngangen på Nordre Skøyen Hovedgård. Det er store plener, en liten skog og to lekeplasser rundt gården, og en gratis tennisbane ca 3 minutter gange unna. / Footballs, equipment for badminton, equipment for tennis, jump ropes and hula hoops are available by the entrance at Nordre Skøyen Hovedgård. There are large lawns, a small forest and two playgrounds around the manor, and a free tennis court about 3 minutes walking distance away. 

 

Menu and open bar


Lettrøkt Laksesashimi. Allergener: L-E-F


Dampet Kveitefilet. Allergener: F-L-E-S


Créme Brûlée. Allergener: L-G-SI


Etter middag er det åpen bar: øl, vin og bobler. OBS: oppdaterte skjenkeregler, mtp covid-19.


 

Other


Kleskode / Dress code : Black Tie Optional.

Allergies, vegetarian, vegan etc. : Kontakt oss så tidlig som mulig  / Let us know as soon as possible.

Mail : agnete.and.jun.wedding@gmail.com

Toastmasters : Synne Myhre & Martin Jensen | jugnete.toastmasters@gmail.com | 90107207

Forlovere / Maid of honor and best man : Karoline Anisdahl & Hallvard Fjell

Instagram : jugnetewedding

Photographer : Miriam Lunde, lundefoto

Gaver / Gifts : Deres selskap er den største gaven for oss! Når det er sagt, så er vi takknemlig for en pengegave til møbler og kunst, med en hilsen fra dere i nettbanken, slik at vi vet at gaven er fra dere og får takket dere. Vi setter også stor pris på en pengegave til Leger Uten Grenser, merket med vårt navn (Agnete Anisdahl og Jun Chao Tai) slik at vi får beskjed om overføringen og får takket dere.

Kontonummer til oss er 1207.46.86212. Husk å legge til deres navn i melding-boksen.

Kontonummer til Leger Uten Grenser er 5005.06.36728 eller til Vipps-nummer 2177. OBS: Givere må merke innbetalingen med brudeparets navn for at gavene skal inngå i totalbeløpet for bryllupsgaven.

Dersom dere ønsker å gi oss noe annet som vår fantasi ikke strekker til, så setter vi selvsagt også stor pris på det.

/ Your presence is the greatest gift you can give us! Having said that, we are thankful for a donation for furniture and art with greetings from you, so that we know that the gift is from you and get to thank you. We also appreciate a donation to Doctors Without Borders, marked with our name (Agnete Anisdahl and Jun Chao Tai) so that we get notified about the transaction and get to thank you.

Our account number is  1207.46.86212. Please remember to add your name to the message box. 
Account number to Doctors Without Borders i5005.06.36728. Attention: Givers must mark the payment with the name of the bride and groom for the gifts to be included in the total amount for the wedding gift.

In case you want to give us something else that our imagination does not extend to, we will of course also appreciate it.

 

 

Oppdatering 7.7.20

Oppdatering 7.7.20

Hei alle kjære venner og familie!

Vi er så glad for at situasjonen nå tillater at det skal bli både mulig og hyggelig å gjennomføre bryllupet omtrent slik som opprinnelig planlagt, med noen justeringer. Vi vil dele noen oppdateringer med dere.

Dessverre kommer ikke våre internasjonale gjester. Det vil også være noen gjester som dessverre ikke kan delta på middagen, men som kommer til kaffen, for å opprettholde 1-meters anbefalingen.

Tett dansing, klemming og lignende kan ikke gjøres helt som vanlig. Vi forstår at det er fristende å klemme brud og brudgom! Men prøv å la være… Å få klemmer av 100 mennesker på én dag, er dessverre ikke i godt samsvar med FHIs råd. Men det er lov å gjøre alternative hilsemåter, la oss være kreative!

PS: husk å sende mail til vår bryllupsmail om allergier etc. Messenger/melding er litt vanskelig å holde orden på i litt kaotiske tider ;)

Vi gleder oss til feiring.

Stor klem fra brudeparet!

<3

Obs: Corona

Vi forholder oss til FHIs regler, og følger alle deres råd. Per nå har vi ikke gjort endringer i vårt program, men vil selvsagt gjøre det dersom anbefalingene holder frem til september. Vi vil kontakte dere dersom endringene påvirker dere direkte. Dere trenger ikke å gå aktivt inn på denne siden for å se om vi gjør endringer som er relevante for dere. Har dere spørsmål eller bekymringer så ber vi dere kontakte oss.

/ We adhere to Norwegian health officials' (The Norwegian Institute of Public Health) rules, and follow all their advice. As of now, we have not made any changes to our program, but will of course do so if the recommendations last until September. We will contact you if the changes affect you directly. You do not need to actively visit to this page to see if we are making changes that are relevant to you. If you have any questions or concerns, please contact us.

Nordre Skøyen Hovedgård

Nordre Skøyen Hovedgårds Historie / The History of Nordre Skøyen Hovedgård


Kopiert fra deres nettside.

Hovedgården har gått gjennom de faser som har vært så typisk for mange av våre storgårder: I middelalderen klostergods, etter reformasjonen krongods og først de siste 3-400 år har gården vært i privat eie. Arkeologene har fastslått at de aller eldste delene av grunnmuren kan stamme fra Håkon Håkonsons tid, dvs ca 1250. Kanskje var det et herberge for reisende her på denne tiden? Ut fra de første skriftlige kilder som omhandler Skøyen, biskop Øysteins jordebok, kan vi se at Nonneseter kloster var en av flere eiere av Skøyen. Det finnes imidlertid ingen holdepunkter for å si at det var noe klosterdrift her oppe. Etter reformasjonen ble Skøyen krongods. På 1600-tallet førte kongene store og dyre kriger. Det å pantsette statens gårder til rike privatpersoner var en vanlig måte å bidra til å finansiere disse krigene. Derved ble Skøyen pantsatt en rekke ganger før den omsider gikk helt over i privat eie på 1660-tallet. Vi kjenner en av disse tidlige eierne gjennom portrettet av den frodige Maren Jensdatter som i dag henger på veggen i hovedgårdens nordfløy. Hennes far, borgermester Laurits Hansen, var første eier av den eldste av de opprinnelige Chistiania gårder som fortsatt er bevart, Rådhusgaten 19. Hun selv hadde et svært frynsete rykte og hadde en rekke feider og konflikter med folk.

Senere fulgte en rekke nye eiere og en av disse, Jess Carlsen, mener man var den som skapte den gården vi i dag kjenner. Parkanlegget med den flotte lindealleen er også hans verk. Det ble anlagt rundt 1750. Bygningene hadde forfalt kraftig før hans tid. Jess Carlsen var en velstående sagbrukseier, og han foretok store utbedringer av bygningene. Gården fikk omtrent det utseende den har i dag, bortsett fra sydfløyen som ble revet i 1840-årene. I dag kan vi fortsatt beundre dragen i tårnspiret som bærer Jess Carlsens diagram. Den av gårdens eiere som markerte seg mest i samtiden var uten tvil Nicolai de Thygeson. Han eide gården i første halvdel av 1800-tallet. Thygeson var en av prins Chistian Frederiks nærmeste venner og var tiltenkt en plass i det norske regjeringsråd. Kanskje foregikk det våren 1814 drøftinger i bygningene på Skøyen mellom Chistian Frederik og Thygeson. Kanskje var det her Christian Frederik bestemte seg for å trekke seg fra sin ambisjon om å bli norsk konge? Uansett – Skøyen har sin plass i denne delen av norsk historie. I Thygesons tid ble det holdt en rekke storslagne gjestebud. Henrik Wergeland og Camilla Collett var blant de mange framtredende personer som ofte var på besøk her.

/ From their website.

The main courtyard has gone through the phases that have been so typical of many of our large manors: In the Middle Ages monastic estates, after the Reformation Crown estate and only for the last 3-400 years has the farm been privately owned. The archaeologists have determined that the very oldest parts of the foundation wall date from Håkon Håkonson's time, ie about 1250. Maybe it was a hostel for travelers here at this time? From the first written sources dealing with Skøyen, Bishop Øystein's Land Book, we can see that Nonneseter Monastery was one of several owners of Skøyen. However, there is no evidence to suggest that there was any monastic operation up here. After the Reformation, Skøyen became crowned property. In the 1600s, kings waged great and expensive wars. Mortgaging the state's farms to wealthy individuals was a common way to help fund these wars. As a result, Skøyen was pledged a number of times before it eventually went completely into private ownership in the 1660s. We know one of these early owners through the portrait of the lush Maren Jensdatter, which today hangs on the wall of the main wing's north wing. Her father, Mayor Laurits Hansen, was the first owner of the oldest of the original Chistiania farms still preserved, Rådhusgaten 19. She herself had a very fringe reputation and had a number of feuds and conflicts with people.

Later, a number of new owners followed and one of these, Jess Carlsen, is believed to be the one who created the farm we know today. The park facility with the beautiful tree promenade is also his work. It was built around 1750. The buildings had fallen heavily before his time. Jess Carlsen was a wealthy sawmill owner, and he made major improvements to the buildings. The farm got about the look it has today, except for the south wing which was demolished in the 1840s. Today, we can still admire the dragon in the tower spire that carries Jess Carlsen's chart. The owner of the farm that was most prominent in his day was without doubt Nicolai de Thygeson. He owned the manor in the first half of the 19th century. Thygeson was one of Prince Chistian Frederick's closest friends and was expected to take a seat on the Norwegian Government. Perhaps in the spring of 1814 discussions took place in the buildings on Skøyen between Chistian Frederik and Thygeson. Maybe this is where Christian Frederik decided to resign from his ambition to become Norwegian king? Regardless - Skøyen has its place in this part of Norwegian history. In Thygeson's time, a number of grand guest parties were held. Henrik Wergeland and Camilla Collett were among the many prominent people who often visited here.

Send oss en hilsen

Legg igjen din/deres epostadresse og få varsel på epost når/hvis brudeparet svarer på hilsningen deres